Inne procesy

Proces oglejenia polega na odtlenianiu mineralnych części utworu glebowego w warunkach dużej wilgotności, przy obecności substancji organicznej. Związki żelaza trójwartościowego, o zabarwieniu brunatnordzawym lub żółtordzawym przechodzą w wyniku tego biochemicznego procesu, przy udziale mikroorganizmów beztlenowych, w związki żelaza dwuwartościowego. Wskutek tego stają się ruchliwe i są wymywane przez wodę, a poziomy lub warstwy zasobne w te związki żelaza przybierają barwę zielonkawą, niebieskawą lub popielatą. Proces brunatnienia polega na stopniowym rozkładzie glinokrzemianów i powstawaniu minerałów ilastych oraz uwalnianiu się związków żelaza i glinu, które następnie otaczają ziarna gleby, nadając im brunatną barwę. Nie zachodzi tu przemieszczanie się żelaza i glinu, ponieważ tworzą się trwałe kompleksy próchniczno-ilasto-żelaziste w profilu gleby. W wyniku tego procesu powstaje poziom brunatnienia Bbr charakterystyczny dla gleb typu brunatnego. Proces bagienny polega na gromadzeniu się i humifikacji szczątków roślinnych w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Zależnie od intensywności i czasu trwania warunków beztlenowych mogą powstawać utwory całkowicie zhumifikowane, które nazywa się mułami, lub utwory częściowo zhumifikowane, nazywane torfami. Gleby powstające w wyniku procesu bagiennego zalicza się do mułowo-bagiennych bądź torfowo-bagiennych.

Przeczytaj również: